İş Dünyası için SKA’ları Anlamak

SKA’lara ulaşmak için çözümler geliştiren ve sunan şirketler, yeni büyüme fırsatlarını keşfedecek ve risk profillerini düşüreceklerdir. Şirketler SKA’ları,stratejilerini, hedeflerini ve eylemlerini şekillendirmek, yönlendirmek, iletişim yapmak ve raporlamak için kapsayıcı bir çerçeve olarak kullanarak çeşitli kazanımlar elde edebilirler. Bu kazanımlardan bazıları şunlardır:

Geleceğin iş fırsatlarının belirlenmesi
Küresel olarak sürdürülebilir kalkınma alanında karşı karşıya kalınan zorluklar, yenilikçi ve etkin
çözümler geliştirip sunabilen şirketler için aşağıdaki iş fırsatlarını sunmaktadır:

 • Enerji verimliliğini, yenilenebilir enerjiyi, enerji depolamasını, “yeşil binaları” ve sürdürülebilir
  ulaşımı artırmak için yenilikçi teknolojiler;
 • Geleneksel yöntemlerle üretilmiş ve işlenmiş ürünlerin, teknolojik çözümler getirilerek
  üretiminine başlanması ve böylece emisyon ve atık miktarlarının azaltılması;
 • Şu anda yoksulluk çeken dört milyar insanın hayatını iyileştirebilecek henüz erişilmemiş
  büyük pazarların ürün ve hizmet (sağlık, eğitim, enerji, finans ve bilgi ve iletişim teknolojisi
  alanları dahil) ihtiyacının karşılanması.

SKA’lar, küresel boyutta kamu ve özel sektör yatırımlarını temsil ettikleri sorunlara doğru yeniden yönlendirmeyi amaçlıyor. Böylece, piyasaların büyümesi sağlanacak, sürdürülebilir ve kapsayıcı iş modelleri aracılığıyla ilgili teknoloji ve çözümleri sunabilen şirketler için sermayeye erişim kolaylaşacak.

Kurumsal sürdürülebilirliğin değerinin artırılması
Kurumsal sürdürülebilirlik iş dünyasında iyi yapılandırılmıştır. Sürdürülebilirlik hususlarını değer
zincirinin tümüne entegre eden şirketler örneğin;
satışlarını artırarak, yeni pazar segmentleri geliştirerek, markalarını güçlendirerek, operasyonel
verimliliği artırarak, ürün inovasyonunu teşvik ederek ve personel devir oranını azaltarak
değerlerini koruyabilirler ve kendileri için değer yaratabilirler.
Hükümetlerin ve diğerlerinin SKA’lara ulaşmadaki küresel çabaları, kurumsal sürdürülebilirliğin
finansal değer mekanizmalarını aşağıdakiler dahilinde güçlendirecektir:

 • Vergilerin, para cezalarının ve diğer maliyetlerin uygulanması ile içselleştirilmesi. Bu durum, şirketlerin kaynaklarını daha etkin kullanmasını sağlayacak ya da daha sürdürülebilir alternatiflere yönelmesi için ekonomik teşvikleri artıracaktır.
 • Özellikle genç nesiller sorumlu ve kapsayıcı şirket uygulamalarına değer veriyor ve dolayısıyla sürdürülebilirlik performansı, “yeteneklere ulaşma savaşında” önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. SKA’ları geliştirmek için harekete geçen şirketlerde çalışanların memnuniyeti, katılımı ve üretkenliği daha da artabilir.
 • Dünya çapında giderek daha çok sayıda tüketici, satın alma kararlarını şirketin sürdürülebilirlik performans algısına dayandırıyor ve SKA’lar bu eğilimi daha da güçlendirebilir.

Paydaş ilişkilerinin güçlendirilmesi ve politikaların gelişiminin takip edilmesi
SKA’lar, paydaş beklentilerinin yanı sıra uluslararası, ulusal ve bölgesel düzeyde, politikaların gelecekteki yönünü yansıtıyor. Önceliklerini SKA’lar doğrultusunda belirleyen şirketler; müşterileri, çalışanları ve diğer paydaşları ile ilişkilerini güçlendirecek, önceliklerini bu doğrultuda belirlemeyen şirketler ise giderek artan hukuki yaptırım ve itibar riskleriyle karşı karşıya kalacaklar.
SKA’larda ilerlemeye katkıda bulunan şirketler:

 • Paydaşları arasında güvenilirliğini artıracak;
 • İş yapma lisansını güçlendirecek;
 • Hukuksal, itibar odaklı ve diğer iş risklerini azaltacak;
 • Gelecekteki mevzuatların dayatacağı maliyet ve gerekliliklere karşı daha dayanıklı olacak.

Toplumun ve piyasanın istikrara kavuşturulması
İş dünyası sorunlarla çevrili toplumlarda başarılı olamaz. SKA’ların başarısına yatırım yapmak iş
dünyasının iş yapma alanlarını genişletmesi demektir.
SKA’ların başarıyla uygulanması sayesinde:

 • Milyarlarca insan yoksulluktan kurtulacak, dolayısıyla dünya çapında tüketim piyasaları büyüyecek;
 • Eğitim iyileşecek, dolayısıyla yetenekli ve yetkin çalışanların sayısı artacak;
 • Cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesi konularında ilerleme sağlanacak,
  dolayısıyla boyut ve satın alma gücü itibarıyla Çin ve Hindistan nüfusuna denk bir ” sanal pazar”
  ortaya çıkacak;
 • Küresel ekonominin, gezegenin; su, verimli topraklar, metaller ve mineraller gibi temel kaynaklarını güvenli bir şekilde kullanması sağlanacak, dolayısıyla şirketlerin üretim için ihtiyaç duyduğu doğal kaynaklar sürdürülebilir hale gelecek;
 • Açık ve kurallara dayalı ticaret ve finansal
  sistemlerin yanı sıra sorumlu ve iyi yönetilen kuruluşlar teşvik edilecek, dolayısıyla iş dünyasının maliyetleri ve riskleri azalacaktır.

Ortak dil ve amaç kullanılması

SKA’lar, şirketlerin etkileri ve performansları konusunda paydaşlarıyla daha tutarlı ve etkin iletişim kurmasını sağlayacak ortak bir dil ve eylem çerçevesi belirliyor. SKA’lar, sürdürülebilir kalkınmanın her boyutunda ortak bir öncelik ve amaç algısı oluşturduğu için, hükümetler, sivil toplum örgütleri ve diğer şirketlerle arasında daha etkin ortaklıkların kurulmasına yardımcı olacaktır.