SKA’lar İş Dünyası için Neden Önemlidir?

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 2030 yılında gerçekleştirilmesi hedeflenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), bu sorunlarla mücadele edebilmek için küresel önceliklerimizi ve amaçlarımızı tanımlıyor. Bu amaçlar, aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmak ve gezegenimizin sürdürülebilirliği için benzeri görülmemiş bir fırsat sunuyor. Dünya çapında birçok hükümet bu amaçları çoktan benimsemiş durumda. Şimdi harekete geçme sırası iş dünyasında.

SKA’lar iş dünyası için neden önemlidir?
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar) 2030 yılına kadar olan küresel öncelikleri ve amaçları tanımlıyor ve küresel çabaları ortak amaç ve hedefler çerçevesinde seferber hale getirmeye çalışıyor. SKA’lar dünya genelinde yoksulluğun sona ermesi ve insana yakışır bir yaşam ile eşit fırsatlar yaratılması adına, hükümetlere, iş dünyasına ve sivil topluma küresel bir eylem çağrısında bulunuyor.
Öncüsü olan Binyıl Kalkınma Hedeflerinin aksine SKA’lar, sürdürülebilir kalkınma problemlerinin
üstesinden gelmek için iş dünyasının yaratıcı ve yenilikçi yönlerini kullanmaları yönünde açıkça çağrıda
bulunuyor. Tüm hükümetler SKA’lar üzerinde anlaşmaya varmış olsalar da bu amaçların başarısı büyük ölçüde tüm tarafların eylemlerine ve iş birliğine bağlı olacaktır.
SKA’lar, dünyanın en büyük sürdürülebilir kalkınma sorunlarının ele alınmasında iş dünyasının liderliğindeki çözümlerin ve teknolojilerin geliştirilmesine ve uygulanmasına fırsat sunuyor.
SKA’lar, toplumlarımızın gelişimi için küresel gündemi oluştururken, öncü şirketlerin, insanlar ve gezegen üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirerek ve olumlu etkilerini en üst düzeye çıkararak sürdürülebilir kalkınmaya nasıl destek olduklarını ortaya koymalarına imkan sağlıyor.

Yoksulluk, sağlık, eğitim, iklim değişikliği ve çevresel bozulma gibi şirketleri de ilgilendiren pek çok sürdürülebilir kalkınma konusunu kapsayan SKA’lar, iş stratejilerini küresel öncelikler ile ilişkilendirme fırsatı sunmaktadır.
Şirketler SKA’ları stratejilerini, hedeflerini ve faaliyetlerini; şekillendirmek, yönlendirmek, iletişim yapmak ve raporlamak amacıyla aşağıda belirtilen çeşitli avantajlardan yararlanmak için
genel bir çerçeve olarak kullanabilirler:

  • Geleceğin iş fırsatlarının belirlenmesi

SKA’lar, küresel kamu ve özel yatırımlarını içinde bulundukları sorunlara doğru yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Böylelikle, şirketler dönüştürücü değişim ve yenilikçi çözümler
sunabilecekleri pazarları tanımlıyor olacaklardır.

  • Kurumsal sürdürülebilirliğin değerinin artırılması

Kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımı halihazırda iyi yapılandırılmış olsa da, sürdürülebilir kalkınma amaçları dışsallıkları hızlı bir şekilde içselleştireceğinden, şirketlerin kaynakları daha etkin kullanmasına imkan sağlayabilir ya da daha sürdürülebilir seçeneklere yönelmesi için ekonomik teşviklerin artmasını sağlayabilir.

  • Paydaş ilişkilerinin güçlendirilmesi ve politika gelişimlerinin takip edilmesi

SKA’lar, paydaş beklentilerinin yanı sıra uluslararası, ulusal ve bölgesel düzeyde, politikaların gelecekteki yönelimini yansıtır. Önceliklerini SKA’lar doğrultusunda belirleyen şirketler; müşteriler, çalışanlar ve diğer paydaşlar ile ilişkilerini güçlendirebilecekken önceliklerini bu doğrultuda belirlemeyen şirketler ise giderek artan hukuki ve itibar riskleriyle karşı karşıya kalacaklardır.

  • Toplumun ve Piyasaların dengelenmesi
    İş dünyası zor durumda olan toplumlarda başarılı olamaz. SKA’lara ulaşmak için yapılan yatırımlar; kurallara dayalı piyasaların varlığı, şeffaf mali sistemler ile yozlaşmamış ve
    iyi yönetilen kurumlar gibi iş başarısının temel taşlarına da katkı sağlar.
  • Ortak bir dil ve amaç kullanılması

SKA’lar, şirketlerin etkileri ve performansları konusunda paydaşlarla daha tutarlı ve etkin iletişim kurmasını sağlayacak ortak bir eylem ve dil çerçevesi belirlemektedir.
Bu amaçlar, sinerjik ortakları dünyanın en acil toplumsal sorunları etrafında bir araya getirecektir.