SKA’lar Nedir?

SKA’lar nedir?
Küresel eylem için tasarlanmış Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH), 2000 ve 2015 yılları arasında
önemli bir gelişim çerçevesi sağladı ve gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğun azaltılması, sağlığın ve eğitimin iyileştirilmesi gibi birçok alanda başarıya ulaştı. BKH’yi takip eden SKA’lar, yoksulluğa son vermek için çözülmesi gereken sorunlarla mücadele kapsamını genişletiyor ve sürdürülebilir kalkınmanın birbiriyle bağlantılı olan ekonomik, sosyal ve çevresel tüm boyutlarını ele alıyor.
Toplumda yer alan tüm sektörlerden ve dünyanın her kesiminden sağlam girdileri yansıtan SKA’larla,
muhtemelen Birleşmiş Milletler tarihindeki en kapsamlı süreç sonucu ortaya çıktı. Yalnızca UN
Global Compact sayesinde 1.500’ü aşkın şirket bu sürece girdi ve rehberlik sağladı.
Amaçlar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde evrensel olarak uygulanabilecek niteliktedir.
Hükümetlerden beklenen, ülkelerinin farklı gerçekliklerini ve kapasitelerini yansıtacak biçimde bu
amaçları ulusal eylem planlarına, politikalara ve girişimlere dönüştürmeleridir.
SKA’lar öncelikli olarak hükümetlere yönelik olsa da sürdürülebilir kalkınma için öncelikleri ve amaçları
ortak bir çerçeve etrafında şekillendirmek ve geniş bir yelpazede organizasyonları bir araya getirmek için
tasarlandı. En önemlisi de SKA’lar, bu amaçlara ulaşmada iş dünyasının oynayabileceği ve oynaması
gereken kilit rolü tanımlamaktadır.

Her yerde ve her tür yoksulluğa son vermek
Açlığa son vermek, gıda güvenliğini sağlamak,besin kalitesini artırmak ve sürdürülebilir
tarımı teşvik etmek
Herkes için her yaşta sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sağlamak
Herkes için kapsayıcı ve eşit kalitede eğitim sağlamak ve yaşam boyu öğrenme fırsatları
sunmak
Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlamak ve tüm kadınları ve kız çocuklarını güçlendirmek
Herkes için ulaşılabilir ve sürdürülebilir su ve sanitasyon yönetimi sağlamak
Herkes için ekonomik, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji sağlamak
Herkes için istikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme, tam ve verimli istihdam ve insana yakışır iş sağlamak
Sağlam altyapı kurmak, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi ve yenilikleri
teşvik etmek
Ülkeler içindeki ve arasındaki eşitsizliği azaltmak
Şehirleri ve yerleşim yerlerini kapsamlı, güvenli, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmek
Sürdürülebilir tüketim ve üretim modelleri tasarlamak
İklim değişikliği ve etkileriyle mücadele etmek için acilen harekete geçmek
Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak ve
sürdürülebilir biçimde kullanmak
Karasal ekosistemleri korumak, onarmak ve bu ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımını
teşvik etmek, ormanları sürdürülebilir biçimde yönetmek, çölleşmeyle mücadele etmek,
arazi kaybının önüne geçerek etkilerini tersine çevirmek ve biyoçeşitliliğin kaybolmasına
engel olmak
Sürdürülebilir kalkınma için barışcıl ve kapsayıcı toplumları teşvik etmek, herkes için
adalete erişim sağlamak ve her düzeyde etkin, sorumlu ve kapsayıcı kurumlar oluşturmak
Sürdürülebilir kalkınma için uygulama araçlarını güçlendirmek ve küresel
ortaklıkları canlandırmak