Yatırım Fizibilite, Fabrika Kurulumu ve Tesis Tasarımı

Fizibilite (Yapılabilirlik) Etütleri

İşletmelerin  kesin proje hazırlamaya girmeden, herhangi bir yatırım yapmadan,önce yapılan ekonomik, teknik ve finansal etütlerdir. Üretime başlamadan, üretim sürecinin sonunda elde edeceği sonuçlar görmesi anlamına geliyor.

Fizibilite etüdünün faydaları şu şekilde özetlenebilir:

 • Verimli kaynak (para, işgücü, malzeme, makine) kullanımı sağlamaktadır.
 • Özel sektöre verilen devlet destekli kredilerin doğru ve etkin kullanılmasını sağlar.
 • Finansman kuruluşlarının verdiği kredilerin doğru ve etkin kullanılmasını sağlar.

Fizibilite Etüdlerinin Genel Kapsamı:

Projelerin Teknik,Ticari, Finansal, Ekonomik, Sosyal ve Kurumsal yapılabilirlikleri çalışmalarla ortaya konur.

Piyasa Pazar Analizi

 • Tüketici analizi
 • Rekabet ortamının analizi
 • Pazar büyüklüğünün (talebin) tahmini
 • Pazarlama stratejisinin tesbiti
 • Pazar payının tahmini
 • Pazarlama (satış) raporunun hazırlanması
 • Teknik Analiz
 • Ürünün teknik tasarımının belirlenmesi
 • Üretim teknolojisinin belirlenmesi
 • Alternatif teknolojilerin değerlendirilmesi ve optimum seçim
 • Üretim sürecinin belirlenmesi

Kapasite, İş Akışı, Üretim Programı, Makine Teknoloji Seçimi, İşgücü, Örgütsel Yapı, Yerleşim Planı,Bina ihtiyacı Açıdan Analizi ise Şunları kapsar;

 • Kuruluş yeri seçimi
 • Uygulama (termin) planı
 • Ekonomik ve Finansal Analiz
 • Toplam maliyet
 • Toplam gelirler
 • Proforma gelir ve nakit akışlarının belirlenmesi

Projenin Ticari ve Ulusal (Ekonomik ve Sosyal) Açıdan Analizi ise Şunları kapsar; Temel ölçütler

 • Net bugünkü değer
 • İç karlılık oranı
 • Fayda-maliyet oranı
 • Basit ölçütler
 • Geri ödeme süresi
 • Basit karlılık oranı
 • Başabaş noktası
 • Duyarlılık analizi
 • Diğer ulusal analiz ölçütleri
 • Katma Değer Etkisi
 • Net Döviz Kazancı
 • İstihdam Etkisi
 • Diğer

Tesis Tasarımı

Üretiminde kullanılan iş gücü, malzeme, makine ve teçhizat gibi kaynakların istenilen kapasite, kalite, maliyet ve ergonomik koşulları sağlayarak en verimli bir şekilde üretimin yapılacağı alan üzerine yerleştirilmesidir.

Tesis tasarımı, envanter (stok) kontrolü, malzeme elleçleme, çizelgeleme,yönlendirme , sevk etme/nakliye gibi bir çok faktörü üretim amaçlarını karşılayacak şekilde entegre eden bir yaklaşımdır.

Tesis tasarımın amacı üretimde kullanılan insan, malzeme kaynakların değer katmayan hareketini en aza indirgemektir.

Tesis Tasarımını Etkileyen Faktörler:

 • Ürünün büyüklüğü ve ağırlığı,
 • Tesisin maliyeti,
 • Ürünlerdeki çeşitlilik,
 • Ürünlerin özellikleri,
 • Üretim yöntem ve teknolojileri,

İyi Bir Tesis Yerleşimi:

Tesis Tasarımın faydaları şu şekilde özetlenebilir:

 • Alandan, ekipman ve işgücünden verimli yararlanma
 • Bilgi, malzeme ve işgücü akışının iyileştirilmesi
 • Çalışanların moralinin artırılması ve iş güvenliğinin artırılması
 • Müşteri ile temasın, ilişkilerin iyileştirilmesi
 • Esneklik (mevcut düzeni değiştirebilme)
 • Yönetim ve gözetlemeyi kolaylaştırır,

Tesis Tasarımı Çalışması, Tesis Yerleşim Planlarının Hazırlanması

 • İlişki şemasının (Relationship Chart) çizimi,
 • Alan gereksinimlerinin belirlenmesi,
 • Eylem ilişki diyagramının (Activity Relationship Diagram) çizilmesi,
 • Alan ilişki yerleşimi diyagramının (Space Relationship Diagram) ve Yerleşim Planının (Floor Layout) çizilmesi,
 • Alternatif yerleşimlerin değerlendirilmesi,
 • En iyi yerleşimin seçimi ve uygulanması.

Fabrika Kurulumu

Belli bir endüstriyel faaliyet kolunda yeni bir  fabrikanın kurulması veya bir yatırım kararının alınması çeşitli aşamalarda gerçekleştirilir.

Yeni bir yatırım kararının alınması veya bir fabrikanın kurulması 7 aşamada gerçekleştirilir.

1. Aşama: Bir yatırım projesi veya işletme kurma düşüncesi doğar.

2. Aşama :  Farklı yatırım alanlarının araştırılması sonucu   en  uygun  yatırım türünün    veya    işletme tipinin seçimi aşamasıdır. Bu aşamada, ne türde bir üretim biriminin kurulacağına veya  yatırımın  hangi  ürünün   (ürünlerin)   üretimi  için yapılacağına karar verilir.

Yatırım projeleri çeşitli konu ve faaliyetleri kapsar. Burada girişimcinin amacı, projelerden kendisine en fazla kârlılığı ve verimliliği sağlayacak olanın seçimidir. En uygun seçimin yapılması girişimcinin alternatif yatırım alanlarını dikkatlice araştırmasına bağlıdır. Araştırma sonucu girişimci kârlılık ve verimlilik açısından ümit verici görünmeyen bazı yatırım alanlarını elimine eder, ve  böylece düşünülen  yatırım  alanları  arasında bir ön  eleme yapılmış olur.

Geriye kalan yatırım alanları arasından hangisinin seçilmesi gerektiğini saptamak için de elimine edilmeyen projelerin teknik, ekonomik ve finansal açıdan fizibilite etütlerine gereksinim vardır.

Bu ikinci aşamada, en uygun yatırım alanının veya fabrika tipinin seçilmesi için yararlanılan araçlardan birisi, “ yatırım olanaklarının belirlenmesi ” veya ” olarak etüdü”, ve ikincisi de, “proje ön seçimi ve belirleme” veya “ ön yapılabilirlik etüdü ” dür.

3.  Aşama:  İkinci aşamaya göre seçimi yapılan yatırımın projesinin hazırlanması veyaYapılabilirlik (Fizibilite) Etüdünün hazırlanmasıdır. Yapılabilirlik veya fizibilite etütleri, kesin proje hazırlamaya girmeden önce yapılan ekonomik, teknik ve finansal etütlerdir.

4.Aşama: Projenin değerlendirilmesini ve yatırım kararının alınmasını kapsar. Üçüncü aşamada ekonomik, teknik ve finansal etütler tamamlandığı zaman, bir fabrikanın kurulmasına karar vermek için yeterli bilgiler sağlanmış demektir. Ancak bu aşamada, etütlerin ayrı ayrı sonuçlarına bakılarak, özellikle sadece “  işletme aşamasında şu kadar kâr ediyor” şeklinde düşünerek, işletmenin kurulma kararı verilmez.

Yapılabilirlik etüdü sonucu elde edilen bilgiler “değerlendirme (project evaluation)” denilen işleme tabi tutulur ve değerlendirme sonucu işletmenin kurulmasına kesin karar verilir. Girişimci yatırım projesini “ kârlılık ve diğer ölçütlere ” göre değerlendirir.

5.Aşama : Kesin proje hazırlıkları aşamasıdır. Kurulacak işletmenin hukuki biçimi, inşa edilecek yapıların kesin ayrıntılı teknik hesapları, alınacak makinelerin kesin kapasiteleri ve maliyetler vb. bilinmek durumundadır.

6. Aşama : Kesin projenin uygulanması dönemidir. Bu dönemde yatırım, fiziksel olarak gerçekleşmekte, bir yandan kesin siparişler verilirken öte yandan fiziksel yatırımlar başlamaktadır.

7.  Aşama : Deneme üretimine kadar olan bütün çalışmaları içerir. Deneme üretiminin bitişi ile birlikte yatırım dönemi tamamlanır ve üretim faaliyetleri başlar.

Bir  işletmenin kuruluşunda ele alınması gereken ekonomik, teknik, finansal ve diğer konuları  somut biçimde saptayabilmek için yukarıda sıralanan aşamalardan önemli  olanları  üzerinde ayrıntılı durmak gerekir.

Danışmanlık Hizmeti Bilgi Talep Formu

  (*) Gerekli Alanları Doğru ve Eksiksiz Doldurunuz.

  Adınız Soyadınız : (Gerekli)

  e-posta Adresiniz : (gerekli)

  Cep Telefonu Numaranız : (Gerekli)

  Bilgi Talep Ettiğiniz Hizmetimiz / Hizmetlerimiz :(Gerekli)

  İletiniz :