KVKK Başvurusu

avt danışmanlık ve ticaret limited şirketi
avt.com.tr | markalarbirarada.com | kundero.com | kidsomanya.com | inoprox.com | otoprox.com


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

1.Genel Açıklamalar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Başvuru Sahibi) KVKK’nın 11. maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin olarak başvuruların yazılı (ıslak imzalı) olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurul (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle (Başvuru sahibine ait kayıtlı elektronik posta “KEP” adresi ile, güvenli elektronik imza ile, mobil imza ile, ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla) tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 • Bu minvalde yazılı olarak şirketimize yapılacak başvurularda işbu formun çıktısı alınarak;
  Başvuru Sahibi’nin şahsen, yazılı ve ıslak imzalı başvurusu ile veya
 • Noter vasıtasıyla,

tarafımıza başvuru yapılabilecektir.

 1. Başvuru Sahibi yine bu formu veya bu formda kendisinden istenen zorunlu bilgileri içeren, kendisinin hazırladığı, bir formu dijital ortamda
  Kendisine ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi üzerinden
 2. Güvenli elektronik imza ile imzalayarak
 3. Mobil imza ile imzalayarak
 4. Kendisi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi üzerinden
 5. avt danışmanlık ve ticaret limited şirketi internet sitesinde (avt.com.tr/XXXXXXXXX bulunan başvuru uygulaması aracılığıyla

tarafımıza ileterek başvuru yapabilecektir. Bu formun dijital bir örneği (avt.com.tr/XXXXXXXXX web adresinde bulunmaktadır.

Aşağıdaki tabloda yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler yer almaktadır.

Başvuru Yöntemi İstenen Evrak Başvuru Adresi Başvuru Açıklaması
Şahsen Yazılı Başvuru
(Kendisi)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Evleri Sitesi. A Blok. Kat: 26 DNo: 150 PK: 34660 Üsküdar/İstanbul Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.
Şahsen Başvuru

(Yetkili)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname veya başvuru sahibinin velisi olduğunu gösterir resmî belge Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Evleri Sitesi. A Blok. Kat: 26 DNo: 150 PK: 34660 Üsküdar/İstanbul Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.
Noter Kanalıyla Tebligat
Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Evleri Sitesi. A Blok. Kat: 26 DNo: 150 PK: 34660 Üsküdar/İstanbul Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.
Başvuru sahibine ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden gönderilecek e-posta ile

 

(Veri sorumlusu şirketin KEP uzantılı mail adresine)

avtdanismanlikveticaret@hs01.kep.tr E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.
Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmış bir dijital dokümanı e-posta ile göndererek
masar@avt.com.tr E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.
Mobil imza ile imzalanmış bir dijital dokümanı e-posta ile göndererek
  masar@avt.com.tr E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.
Başvuru sahibi kişi tarafından avt danışmanlık ve ticaret limited şirketine  şirketine daha önce bildirilen ve avt danışmanlık ve ticaret limited şirketinin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle
  masar@avt.com.tr E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.
avt danışmanlık ve ticaret şirketinin internet sitesinde bulunan başvuru formu aracılığıyla
  avt.com.tr
markalarbirarada.com
kundero.com
kidsomanya.com
inoprox.com
otoprox.com
 

Ayrıca Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. Cevaplarımız ilgili KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.


avt danışmanlık ve ticaret limited şirketi
avt.com.tr | markalarbirarada.com | kundero.com | kidsomanya.com | inoprox.com | otoprox.com


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

Yıldız ( * ) ile işaretlenmiş alanların doldurulması
” Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Gereği Zorunludur.” 

Gerekli Alanları Doğru ve Eksiksiz Doldurunuz.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi:

*Ad Soyad:
(*Zorunlu)
*T.C Kimlik No:

(Yabancılar için uyruk ve pasaport numarası/kimlik numarası)
(*Zorunlu)

*Tebligata Esas Olacak Adres
(*Zorunlu)
Doğum Tarihi
Telefon Numarası
E-posta
*Talep Konusu
(*Zorunlu)

 Şirketimizle İlişkisi :

☐ Müşteri ☐ Tedarikçi    ☐ Çalışan ☐ Eski Çalışan ☐ Çalışan Adayı ☐ Üçüncü kişi


Cevap Bildirim Şekli:
Adresime gönderilmesini istiyorum.
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
Elden teslim almak istiyorum.

( Vekaleten teslim alınması durumundan noter tarafından düzenlenmiş özel vekaletname gerekir. )

İşbu başvuru formu, şirketimizle ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Talebiniz gereği yapılacak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ’de ifade edildiği üzere ücret alınabilir. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvurunuza cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi gerekirse bu kayıt ortamının maliyetine denk olan ücret tarafınızdan istenebilir.