AQAP Endüstriyel Kalite Teminatı Seviye Belgesi

AQAP, Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen, “Endüstriyel Kalite Teminatı Seviye Belgesi” (AQAP-Allied Quality Assurance Publications) demektir.

 

Askeri alanda üretim gösteren firmaların Milli Savunma Bakanlığı ihalelerine girmeleri için ön şart olan AQAP Belgesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi altyapısına sahip olan işletmelerin NATO Kalite Güvence Gereklilikleri’ni de sistemlerine ilave etmeleriyle birlikte Milli Savunma Bakanlığı tarafından belgelendirilmektedir.

Günümüzdeki ISO 9001Kalite Yönetim Sistemi Standardı’nın da temellerini oluşturan AQAP standardı, ilk olarak 1968’de NATO üyesi ülkeler için oluşturulmuş askeri alanda kalite standardı olarak ortaya çıkmıştır.

5201 Sayılı Kanun Gereğince MSB’lığı tarafından tespit edilip resmi gazetede yayımlanan “Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste” de yer alan malzemeye yönelik üretim yapan firmaların AQAP belgelendirilme işlemleri yapılır.

Bu kapsama girmeyen firmaların, AQAP belgesi için başvuruları kabul edilmemektedir.

AQAP Nasıl Alınır?

 1. Faaliyet alanı içerisinde yer alan ürün ve hizmetlerin kalite yönetimine yönelik; tasarım, geliştirme, üretim, bakım/onarım, test ve muayene, depolama, sevk, servis, vb. faaliyetlerinin yerine getirilmesinde takip edilecek yöntemleri ortaya koyan KEK ile KSP’leri; talep edeceği AQAP kalite sistem gerekleri dokümanını rehber alarak, hazırlayacaktır.
 2. Kalite sistemine yönelik olarak hazırlamış olduğu KEK ve KSP’lerini, standardizasyonu sağlamak amacıyla mavi klasör içerisinde KGM’ye vererek, belge talebinde bulunacaktır.
 3. Belgelendirme talebinde bulunacak firmalar, müracaat için istenen belgeleri tam olarak başvuru sırasında teslim edeceklerdir.
 4. Protokolde belirtilen belgelendirmeye esas hususları yerine getirecektir.
 5. Belgelendirmeye esas dokümantasyon üzerinde KGM tarafından yapılan ön incelemede tespit edilen ve düzeltilmesi gerekli görülerek firmaya bildirilen hususları göz önüne alarak, KSD’de düzeltmeler yapacak ve tekrar incelenmek üzere KGM’ye sunacaktır.
 6. KSD’si uygun bulunan ve tetkik programına alınan firmalar; kendilerine yapılan tarih bildirimini müteakiben, tetkik heyetine yardımcı olmak amacıyla gerekli tertip ve düzeni (firma tanıtım brifingi, ilgili personel ile uygulamalar ve kayıtların hazır bulundurulması) sağlayacaktır.
 7. Firma, talep edilen AQAP kalite sistem belgesine göre; dokümantasyon, organizasyon ve uygulamada tespit edilen uygunsuzlukları, kendilerine KGM’ce yapılacak resmî bildirimi müteakip düzeltecek ve EK-D’deki protokole göre hareket edecektir.

AQAP Belgesine Sahip Olan Firmaların Sorumlulukları :

 1. Belgelendirmeye esas alınan Kalite Sistem Dökümantasyonunda belirtilmiş disiplin/yöntemleri istisnasız uygulayacak ve idamesini sağlayacaktır.
 2. KSD’de ilgili AQAP Kalite Sistem Standardı çerçevesinde yapmayı plânladığı değişiklikleri önceden Kalite Güvence Müdürlüğü’ne bildirecektir. KGM, değişiklik bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde değişikliğe ilişkin olumsuz cevap vermezse, bu değişiklikleri uygulamaya koyabilecektir.
 3. Belgenin geçerlilik süresi içerisinde MSB.lığı heyetince 48 saat önceden haber verilerek yapılacak ara tetkiklere ilişkin gerekli tertip ve düzeni sağlayacaktır.
 4. Ara tetkikler esnasında tespit edilen ve yazılı olarak bildirilen uygunsuzlukların düzeltildiğine dair KGM’yi bilgilendirecektir.
 5. Firma tarafından, süresi dolacak belgenin yenilenmesinin istenmesi hâlinde, bu talep belge geçerlilik süresinin bitiş tarihinden en az 3 (üç) ay önce, yenileme başvurusu yapılarak KGM’ye bildirilecektir. Bu kapsamda, yönergede belirtilen işlem ve uygulamaları takip edecektir.
 6. Firmanın; üretimini durdurması, işçilerini işten çıkartması, tesisini taşıması, üretimin cinsini değiştirmesi veya ad ve ünvanını değiştirmesi durumunda, bu değişiklikleri 10 (on) iş günü içerisinde MSB. Klt.Ynt.D.Bşk.’lığına bildirecektir. Firma bu kapsamdaki bildirimi yapmadığı takdirde, herhangi bir ihtara gerek duyulmaksızın MTKY onayı ile AQAP belgesi iptal edilecektir. Bu durumda, firmanın yeniden belge verilmesini talep etmesi durumunda, belgelendirme işlemleri yeni müracaat olarak işleme alınacaktır.

 

Danışmanlık Hizmeti Bilgi Talep Formu

  (*) Gerekli Alanları Doğru ve Eksiksiz Doldurunuz.

  Adınız Soyadınız : (Gerekli)

  e-posta Adresiniz : (gerekli)

  Cep Telefonu Numaranız : (Gerekli)

  Bilgi Talep Ettiğiniz Hizmetimiz / Hizmetlerimiz :(Gerekli)

  İletiniz :